RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Magdalena Psiuk, tłumacz przysięgły języka angielskiego, prowadząca działalność pod nazwą: „Angus” Magdalena Psiuk, ul. Chabrów 101/14, 45-221 Opole, NIP: 574-178-91-01.

W przypadku tłumaczenia poświadczonego podanie imienia i nazwiska zleceniodawcy jest obowiązkowe ze względu na konieczność wprowadzenia ich do repertorium tłumacza przysięgłego (zgodnie z art. 17 ust. 2 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego). Dane te będą przechowywane przez okres nieoznaczony, ponieważ ww. ustawa nie precyzuje terminu zakończenia przechowywania repertorium.

Przetwarzanie danych osobowych zleceniodawcy oraz danych osób trzecich zawartych w dokumentach przekazanych do tłumaczenia jest niezbędne do realizacji umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Dane te będą przechowywane w postaci plików elektronicznych tłumaczeń dokumentów lub dokumentów źródłowych (jeśli zleceniodawca przekazał dokument źródłowy do tłumaczenia drogą elektroniczną) do momentu przedawnienia roszczeń (tj. przez okres 10 lat zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego). Jeśli zleceniodawca pragnie otrzymać fakturę, musi podać dane konieczne do jej wystawienia (imię i nazwisko, adres). Dane osobowe zawarte w wystawionych dokumentach księgowych będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zostały rozliczone (art. 74 ust. 1 Ustawy o rachunkowości). Dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych mogą być przetwarzane również przez biuro rachunkowe zajmujące się obsługą księgową administratora na podstawie umowy w celu wywiązania się przez administratora z obowiązków prawnych.

Podanie danych adresowych, adresu e-mail lub numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu w trakcie realizacji zlecenia i odbioru wykonanego tłumaczenia. Te dane są przetwarzane ze względu na prawnie uzasadniony interes i zostaną usunięte po zakończeniu zlecenia.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Aby skorzystać ze swoich praw, należy wysłać wiadomość na adres: biuro@magdapsiuk.pl